Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) obchodní společnosti Media deal s.r.o. se sídlem  Jugoslávských partyzánů 150/48, 160 00 Praha 6, IČ 24171069, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185255 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese nomorebeard.com (dále jen „webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  2.   UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet).
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

  3.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
    1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
    2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
    3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího).
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího nepotvrdit v případě, že zboží není dostupné nebo v případě, že kupující objedná větší počet kusů zboží, než kolik prodávající umožňuje. V případě, že nastane jakýkoliv důvod, pro který nemůže prodávající objednávku potvrdit, bude prodávající kontaktovat kupujícího a zašle mu nabídku k uzavření kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Kupní smlouva bude uzavřena potvrzením kupujícího na emailovou adresu prodávajícího. 
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku nebo objednávku z důvodu zjevné technické chyby zruší. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího na emailovou adresu prodávajícího.

   4.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

   1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
    1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
    2. bezhotovostně platební kartou
    3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány
    4. na vyžádání dobírkou v hotovosti při předání zboží,
   2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
   3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
   4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
   5. V případě bezhotovostní platby se do doby úhrady považuje objednávka kupujícího za rezervaci zboží. Pokud kupující neuhradí objednávku ani do 3 pracovních dnů od jejího potvrzení, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.
   6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
   7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
   8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

    5.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

    1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit:
     1. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám,
     2. od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
     3. od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvod není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil a
     4. od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil.
    2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, může kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy, jejímž předmětem je závazek koupě zboží, uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí nebo první dodávku zboží, je-li v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným prodávajícímu (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující také využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, není to však povinnost kupujícího. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
    3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V souvislosti s odstoupením kupujícího od kupní smlouvy může prodávající požadovat po kupujícím pouze úhradu podle § 1832 odst. 2 a § 1833 občanského zákoníku.
    4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než prodávajícím nabízený nejlevnější způsob dodání) přijaté od kupujícího, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
    5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
    6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
    7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
    8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

    6.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

    1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
    2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
    3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
    4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
    5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
    6. Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 5 dní způsobem dle volby kupujícího, přičemž kupující může vybírat z následujících možností:
     1. osobní odběr na provozovně prodávajícího na adrese Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6-Bubeneč,
     2. osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, GLS.
     3. doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, GLS, Zásilkovna.
    7. Doba doručení zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení bude kupujícímu sdělena v potvrzení objednávky. Doba doručení je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání zboží. Prodávající neodpovídá za případná prodlení v doručení zboží, která nastanou na straně přepravce.
    8. V případě, kdy kupující poruší povinnost převzít zboží, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího mu zboží doručit. Zároveň to, že zboží kupující nepřevezme, není odstoupením od kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícímu v takovém případě vzniká právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího. Pokud se rozhodne prodávající odstoupit od kupní smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy kupujícímu toto odstoupení bude doručeno. Odstoupení od kupní smlouvy nemá vliv na nárok prodávajícího na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

    7.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

    1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
     1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
     2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
     3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
     4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
     5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
    2. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
    3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
    4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
    5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

    8.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

    1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
    2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
    3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
    4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
    5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

    9.  DORUČOVÁNÍ

    1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

    10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
    2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
    3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
    4. Kontaktní údaje prodávajícího: Media deal s.r.o., Jugoslávských partyzánů 48, 160 00 Praha 6 , more@nomorebeard.com, +420 720 978 771.      .

     

    V  Praze, dne 06.01.2023.

     

     

    Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

    (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

    Oznámení o odstoupení od smlouvy

    • Adresát: Potřeby na holení - nomorebeard.com, Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6, e-mail: more@nomorebeard.com
    • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi tohoto zboží (*)
    • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
    • Jméno a příjmení kupujícího/kupujících
    • Adresa kupujícího/kupujících
    • Datum
    • Podpis kupujícího/kupujících (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

    (*) Nehodící se škrtněte.

    Zpět do obchodu